thumb-1630

Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym

Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym (z dnia 22 maja 2003 r.) została uchwalona po to, aby przybliżyć regulacje z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego do prawa europejskiego. Słowem, jej zadaniem było wieloaspektowe unowocześnienie przepisów w tejże dziedzinie. Co określa ustawa? Przede wszystkim ustala reguły przeprowadzania pośrednictwa ubezpieczeniowego w kontekście ubezpieczeń majątkowych oraz osobowych. [...]
thumb-1627

Dlaczego warto skorzystać z usług kancelarii brokerskiej?

Z usług kancelarii brokerskiej opłaca nam się skorzystać z wielu powodów. Przed wszystkim zyskujemy czas. Samodzielne znalezienie optymalnej oferty może być niełatwe. Natomiast kancelaria przeprowadza odpowiednią analizę. Kolejny powód to fakt, iż broker dysponuje odpowiednią wiedzą i metodami, które pozwalają mu we właściwy sposób przeprowadzić wszystkie operacje. Dzięki zdobytemu doświadczeniu [...]
thumb-1621

Zarys systemu Solvency II

Solvency II to system, który bada wypłacalność ubezpieczycieli. Zgodnie z założeniami tego projektu nadzór ubezpieczeniowy ma z większą determinacją kontrolować to, jak zakłady ubezpieczeniowe zarządzają ryzykiem. Poza tym do zadań nadzoru należy również dbanie o prawidłowe funkcjonowanie ustalonych w tym kontekście wytycznych. Solvency II zakłada ujednolicenie sposobów składania raportów przez [...]
ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny

Co to jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Celem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) jest dbanie o to, aby prawa ubezpieczonych były przestrzegane. Organizacja wypłaca odszkodowania zagwarantowane w ramach OC rolników będących właścicielami gospodarstw rolnych oraz właścicieli pojazdów mechanicznych. Robi to w dwóch sytuacjach. Pierwsza to nieustalenie informacji o sprawcy, natomiast druga ma miejsce wtedy, kiedy sprawca nie posiada [...]
procedura likwidacyjna

Co to jest procedura likwidacyjna?

Co możemy zrobić w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo staje się nierentowne? Wielu przedsiębiorców postanawia je sprzedać. Można również doprowadzić do likwidacji firmy. Wymaga to decyzji przynajmniej 2/3 członków spółki w formie uchwały. Zanim przedsiębiorstwo przestanie istnieć, do czasu zakończenia procedury likwidacyjnej wciąż stanowi osobowość prawną. Co to oznacza? Otóż w dalszym [...]
kalkulator

Czym zajmuje się Polska Izba Ubezpieczeń?

Założona w 1999 roku Polska Izba Ubezpieczeń zrzesza towarzystwa ubezpieczeniowe (przynależą do niej na zasadzie obligatoryjności). Do zadań owej organizacji ubezpieczeniowej należy reprezentowanie wszystkich przynależących do niej jednostek i zapewnienie dobrego wizerunku całej działalności ubezpieczeniowej w Polsce. Głównym jej celem jest udzielenie odpowiedniego wsparcia legislatywie w zakresie tworzenia nowych aktów [...]
thumb-1607

Co może wchodzić w skład ubezpieczenia podróży zagranicznej?

Wybierając się w podróż, szczególnie za granicę, warto wykupić stosowne ubezpieczenie. Dokonując właściwego wyboru dostajemy bowiem gwarancję otrzymania niezbędnej pomocy niezależnie od pory dnia czy dnia tygodnia. Optymalne ubezpieczenie podróży zagranicznej zapewnia zwrot kosztów leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnego, tak ważnego podczas przebywania poza granicami Polski. Z tytułu ubezpieczenia pokrywane są [...]
thumb-1603

Czym jest ubezpieczenie budowlane?

Istotą ubezpieczenia budowlanego, nazywanego też ubezpieczeniem ryzyk budowlanych, pozostaje zapewnienie optymalnej ochrony ubezpieczeniowej przy realizacji inwestycji budowlanych. Co ważne, ochroną objęte są zarówno szkody powstałe przy pracach kontraktowych i dotyczących mienia inwestora, jak i tego będącego własnością wykonawcy. Zakres ubezpieczenia budowlanego Ekwiwalent pieniężny należy się przy stracie, zniszczeniu bądź uszkodzeniu [...]
thumb-1600

Na czym dokładnie polega ubezpieczenie od uderzenia pioruna?

Każdy z nas powinien zabezpieczyć się przed najbardziej szkodliwymi wydarzeniami losowymi. Służą do tego celu różnego rodzaju ubezpieczenia, wśród których najpopularniejsze wydaje się być ubezpieczenie majątkowe. Potencjalnych zagrożeń dla naszego mienia może być mnóstwo, a jednym z nich jest uderzenie pioruna. Uderzenie pioruna może stanowić zagrożenie zarówno dla naszego domu, [...]
thumb-1596

Czego dotyczy ubezpieczenie utraty czynszu?

Z szeroko rozumianą działalnością gospodarczą związane są różnego rodzaju ubezpieczenia majątkowe, które mają chronić firmę przed utratą dochodów w wyniku nieplanowanych zdarzeń. Jednym z nich jest ubezpieczenie od utraty zysku, które związane jest z sytuacjami, w których zysk, poprzez pewne wypadki, nie może być osiągany. Niejako rozszerzeniem tego świadczenia jest [...]
thumb-1593

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie od utraty zysku?

Konkurencja to zjawisko, z jakim musi spotkać się każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego, w jakiej branży funkcjonuje. Przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej musi on liczyć się z tym, iż jego rynkowi oponenci będą starali się odebrać mu część klientów i wpływów. Wszystko to sprawia, że każda przerwa w pracy [...]
thumb-1590

Czym jest ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych?

Działalność wielu przedsiębiorstw, głównie produkcyjnych, opiera się na posiadaniu sprawnego parku maszynowego. Z tego względu przedsiębiorstwa powinny zrobić wszystko, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć tego rodzaju mienie. Pozwalają na to oczywiście ubezpieczenia majątkowe, wśród których znajduje się m.in. ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych. Obejmuje ono wszelkie szkody, które są spowodowane [...]
thumb-1586

Na czym polega zasada actio directa?

Zasada actio directa jest jedną z ważniejszych zasad stosowanych obecnie w branży ubezpieczeniowej. Trudno sobie w ogóle wyobrazić obowiązkowe ubezpieczenia OC, na przykład komunikacyjne, bez zastosowania tej zasady. W art. 822 § 4 Kodeksu cywilnego czytamy, że podmiot, który jest uprawniony do otrzymania odszkodowania w związku z wystąpieniem zdarzenia objętego [...]
thumb-1580

Czym jest ubezpieczenie od wszystkich ryzyk?

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (zwane również all risk) jest swego rodzaju systemem wyznaczania zakresu ubezpieczenia, w którym wypadkiem ubezpieczeniowym jest każde zdarzenie niewyłączone w OWP. Tym samym all risk pozwala na uzyskanie odszkodowania za każde zdarzenie, które początkowo trudno zdefiniować, a które nie zostało wcześniej wyłączone w warunkach ubezpieczenia. Jest [...]
thumb-1575

Co zabezpiecza ubezpieczenie cargo?

Ubezpieczenie cargo jest ubezpieczeniem towarów w transporcie krajowym oraz międzynarodowym. Może obejmować zarówno transport drogowy, jak i kolejowy, lotniczy, morski czy kombinowany. W przypadku transportu krajowego leży zazwyczaj w gestii właściciela towaru, podczas gdy w transporcie międzynarodowym gestia ubezpieczeniowa może być ustalana pomiędzy stronami transakcji. Nie ma znaczenia, czy towary [...]
thumb-1571

Co to jest assistance?

Assistance jest dobrowolnym ubezpieczeniem mającym na celu zapewnienie pomocy osobie wykupującej tego rodzaju polisę w różnych nieoczekiwanych sytuacjach. Assistance związany jest przede wszystkim z transportem samochodowym, turystyką, usługami medycznymi, bankowymi lub mieszkaniowym. Zakres świadczonych usług zależny jest od konkretnej oferty ubezpieczeniowej i może przyjąć różne formy. Nie ma jednej, konkretnej [...]
thumb-1568

Czym jest BLS?

BLS jest skrótem od bezpośredniej likwidacji szkód. Jest to rozwiązanie stosowane w ubezpieczeniach OC, najpopularniejsze w obowiązkowym ubezpieczeniu opłacanym przez posiadaczy pojazdów mechanicznych. BLS polega na uzyskaniu należnego świadczenia za powstałą szkodę od własnego ubezpieczyciela, a nie od ubezpieczyciela sprawcy szkody. Innymi słowy poszkodowany otrzymuje odszkodowanie od ubezpieczającego go towarzystwa, [...]
thumb-1565

Kim jest cedent?

Określenie definicji cedenta w znaczeniu, w jakim stosowany jest ten termin w branży ubezpieczeniowej, wymaga uprzedniego przypomnienia, czym w ogóle jest cesja. W dużym uproszczeniu cesja jest przeniesieniem części lub całości praw albo wierzytelności z majątku cedenta, czyli pierwotnego podmiotu, do majątku innego podmiotu, czyli cesjonariusza. Oznacza to, że po [...]
thumb-1561

Czy koszt ubezpieczenie samochodu wpływa na jego wartość?

Generalnie przyjmuje się, że ubezpieczenie samochodu w żaden sposób nie wpływa na jego wartość. Wyjątkiem od tej reguły jest ubezpieczenie w drodze – jego wysokość powiększa cenę nabycia samochodu. Nie dzieje się tak w przypadku ubezpieczeń AC oraz OC. Oznacza to, że ubezpieczając samochód jeszcze przed wprowadzeniem go do ewidencji [...]
thumb-1558

Jakie są główne korzyści korzystania z usług kancelarii brokerskiej?

Każda osoba, która prowadzi własną działalność gospodarczą i pragnie zawrzeć umowę ubezpieczenia, musi podjąć decyzję czy zawrzeć ją samodzielnie i bezpośrednio z zakładem ubezpieczeń, czy skorzystać z usług kancelarii brokerskiej i doświadczonego brokera. Na mocy pełnomocnictwa reprezentuje on interesy ubezpieczeniowe swojego klienta, dążąc do zawarcia jak najkorzystniejszej umowy z zakładem [...]
thumb-1555

Czym są środki trwałe?

Chcąc zdefiniować środek trwały należy skorzystać z zapisów znajdujących się w dwóch ustawach: od podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350) oraz o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591). W rozumieniu art. 3 pkt. 15 ustawy o rachunkowości środkami trwałymi są rzeczowe aktywa trwałe, których [...]
thumb-1519

Czym są usługi brokerskie?

Usługi brokerskie są usługami polegającymi na szeroko pojętym pośrednictwie ubezpieczeniowym pomiędzy klientem a ubezpieczycielem. W przeciwieństwie do agenta ubezpieczeniowego broker reprezentuje wyłącznie klienta, co oznacza, że nie może pozostawać w stosunku pracy z żadnym ubezpieczycielem. Tym samym usługi brokerskie są usługami niezależnymi, w których skład wchodzi szereg działań mających na [...]
thumb-1521

Co to jest pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo jest upoważnieniem udzielanym przez jedną osobę (zwanej w tym wypadku mocodawcą) osobie drugiej (pełnomocnikowi). Na podstawie pełnomocnictwa pełnomocnik zyskuje możliwość wykonywania czynności prawnych w imieniu mocodawcy, co oznacza, że skutki tych czynności przechodzą nie na niego, lecz na mocodawcę. Co bardzo istotne, pełnomocnik może reprezentować mocodawcę wyłącznie w zakresie [...]
thumb-1523

Co to jest świadczenie ubezpieczeniowe?

Świadczenie ubezpieczeniowe jest kwotą wypłacaną przez ubezpieczyciela ubezpieczonym lub uposażonym. Świadczenie wypłacane jest jedynie wówczas, gdy nastąpi konkretne zdarzenie uwzględnione w umowie ubezpieczeniowej. Kolejnym warunkiem koniecznym do wypłacenia świadczeń są obowiązkowe lub dobrowolne składki, w zależności od rodzaju umowy ubezpieczeniowej, opłacane przez ubezpieczonego. Wysokość świadczenia oraz prawo do jego otrzymywania [...]
thumb-1529

Jakie ryzyko zabezpiecza gwarancja usunięcia wad i usterek?

Gwarancja usunięcia wad i usterek, będąca jednym z rodzajów gwarancji kontraktowych, stanowi swoiste zabezpieczenie dla inwestora na wypadek ewentualnych usterek i wad wykrytych w zrealizowanym kontrakcie. Przeważnie zostają one ujawnione już po czynności podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, jednak dzięki istnieniu gwarancji usunięcia wad i usterek mogą zostać usunięte w sposób właściwy [...]
thumb-1538

Jakie są typy brokerów?

Broker to inaczej niezależny pośrednik pomiędzy osobą bądź instytucją zamierzającą się ubezpieczyć a towarzystwem ubezpieczeniowym. W przeciwieństwie do agenta ubezpieczeniowego nie reprezentuje ubezpieczyciela, lecz klienta, wykonując w jego imieniu czynności w oparciu o udzielone mu pełnomocnictwo. Zgodnie z Ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym do wykonywania działalności brokerskiej niezbędne jest zezwolenie Komisji [...]
thumb-1542

Jak zostać brokerem ubezpieczeniowym?

Jakie warunki formalne powinna spełnić osoba fizyczna aby mieć prawo do mówienia o sobie, że jest brokerem ubezpieczeniowym? Nie jest ich wiele i nie są trudne do wykonania. Dostęp do zawodu nie jest ograniczony restrykcyjnymi wymaganiami formalnymi jak też wysokimi nakładami finansowymi.   Każda osoba fizyczna będąca brokerem ubezpieczeniowym czy [...]
thumb-1544

Co to jest identyfikacja ryzyka?

Identyfikacja ryzyka jest najważniejszym elementem procesu zarządzania ryzykiem w każdej organizacji, podczas każdej operacji czy w każdym projekcie, w kontekście których istnieje możliwość odniesienia porażki. Warto zauważyć, że w omawianym kontekście termin „porażka” nie jest równoznaczny z całkowitą i nieodwracalną klęską, tylko dotyczy niezrealizowania wszystkich postawionych celów w zamierzonym zakresie. [...]
thumb-1546

Co to jest autocasco?

Autocasco, zwane potocznie AC, jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym dotyczącym pojazdu oraz jego wyposażenia, zarówno podstawowego, jak i dodatkowego, wyszczególnionego przez klienta w podpisanej umowie. Ubezpieczenie obejmuje głównie uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu powstałe w wyniku kolizji spowodowanej przez ubezpieczonego, a także kilka innych okoliczności. Należą do nich m.in. kolizja bez winy [...]
Blog Miniatura

Co to jest zielona karta?

Oficjalna nazwa tzw. zielonej karty brzmi Międzynarodowa Karta Ubezpieczenia Samochodowego. Zielona karta jest ubezpieczeniem OC kierowcy podróżującego w państwach nienależących do Unii Europejskiej. Jak sama nazwa wskazuje, jest ona polisą od odpowiedzialności cywilnej dotyczących szkód wyrządzonych wskutek wypadku drogowego. Państwa, w których powyższa polisa jest respektowana, zrzeszone są w tzw. [...]
Blog Miniatura

Czy warto wykupić ubezpieczenie NNW dla swojego dziecka w szkole?

Tak jeśli: Parę, kilkanaście tysięcy zł rozwiąże problemy finansowe rodziny gdy Twoje dziecko zostanie inwalidą? Możesz przeznaczyć na ubezpieczenie dziecka tylko 50 zł rocznie. Jesteś bogaty, masz duże oszczędności i poradzisz sobie. Liczysz na szczęście lub pomoc innych. Wierzysz, że to ubezpieczenie jest obowiązkowe.   Nie, jeśli: Chciałbyś kupić wózek [...]
Blog Miniatura

W jakich branżach działamy?

Aspergo świadczy usługi brokerskie na terenie całego kraju. Działamy m.in. w takich miastach jak Kraków, Tarnów, Katowice, Chorzów, Nowy Sącz. Wiedząc jak ważne jest bezpieczeństwo funkcjonowania firmy, oferujemy szeroki zakres ubezpieczeń korporacyjnych dostosowany do specyfiki danej branży. W kilku obszarach biznesowych się specjalizujemy. W branży budowlanej jesteśmy wsparciem nie tylko [...]
Blog Miniatura

Czym jest gwarancja wadialna?

Gwarancja wadialna, zwana również gwarancją przetargową, jest jedną z form wadium wnoszonego podczas startowania przez oferenta w procedurze przetargowej. Wiadomym jest, że biorąc udział w przetargu, należy złożyć wadium, które zabezpiecza interesy strony organizującej przetarg. Wadium może przyjąć tradycyjną formę, czyli kwoty pieniężnej o określonej wysokości, może również zostać zastąpione [...]
Blog Miniatura

Jak działają ubezpieczenia lotnicze?

Koszt ubezpieczenia lotniczego wliczony jest w cenę biletu. Oznacza to, że wysokość kwoty, jaką musimy zapłacić za bilet, zależy nie tylko od standardu lotu czy długości trasy, ale również od rodzaju działań ubezpieczeniowych, jakimi jesteśmy objęci. Podstawowy pakiet ubezpieczeń lotniczych obejmuje głównie ochronę bagażu. Ochrona dotyczy zgubienia, uszkodzenia lub niedostarczenia [...]
Blog Miniatura

Na co zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie transportowe

Wybierając ubezpieczenie transportowe warto pamiętać o wielu czynnikach, ponieważ działalność transportowa, szczególnie międzynarodowa, jest ryzykownym i skomplikowanym przedsięwzięciem. Odpowiednie ubezpieczenie takiej działalności jest warunkiem koniecznym do tego, żeby ewentualne problemy w przewozie towarów niosły za sobą możliwie niewielkie konsekwencje. Kluczowym aspektem, na który należy zwrócić szczególną uwagę, jest oczywiście zakres [...]
Blog Miniatura

Czym jest wypadek ubezpieczeniowy?

Wypadek ubezpieczeniowy jest zdarzeniem losowym, którego wystąpienie powoduje obowiązek wypłaty świadczenia przez ubezpieczyciela. Innymi słowy powstanie wypadku ubezpieczeniowego rodzi skutek prawny, który polega na wypłacie kwoty określonej w umowie pomiędzy ubezpieczycielem a ubezpieczonym podmiotem. Oznacza to, że wypadek ubezpieczeniowy jest zdarzeniem losowym, które występuje ze statystyczną prawidłowością, a tym samym [...]
Blog Miniatura

Rodzaje ubezpieczeń na życie

Ubezpieczenia na życie to produkty, mające przede wszystkim za zadanie zapewnić świadczenia rodzinie i osobom pozostającym na utrzymaniu ubezpieczonego w przypadku jego śmierci. W ostatnich latach rola ubezpieczeń na życie zdecydowanie wzrosła. Rozszerzone zostały też funkcje takich produktów. Polisy, na życie prócz charakteru ochronnego, mogą dziś służyć także jako produkt [...]
Blog Miniatura

Jakie są dopuszczalne metody wnoszenia wadium?

Wadium zabezpiecza podmiot organizujący przetarg bądź aukcję przed nieprofesjonalnymi zachowaniem oferentów. Na szczęście do przeszłości odszedł już czas, kiedy wnoszono go przywożąc „walizkę pieniędzy”. Obecnie istnieje kilka innych metod. Wadium można uiścić różnymi drogami. Oczywiście przy mniejszych kwotach lub jeśli ktoś ma taką wolę, może je wpłacić w postaci pieniężnej [...]
Blog Miniatura

Co to jest wadium?

Przetargi na różne usługi są codziennością, szczególnie przy określonych branżach, jak również dla spółek publicznych. Są to bardzo atrakcyjne formy pozyskiwania klientów, jednak by wziąć udział w przetargu zwykle wymagane jest wadium. Wadium jest to określona kwota środków pieniężnych, przekazywana podmiotowi rozpisującemu przetarg, będąca gwarancją, że oferent nie zmieni złożonej [...]
Blog Miniatura

Jakie ubezpieczenie chroni muzealne eksponaty?

Kancelaria Brokerska Aspergo oprócz oferty dla takich branż, jak budownictwo, transport, produkcja czy instytucje publiczne i samorządowe, posiada również propozycję dla instytucji kulturalnych. Jest to ubezpieczenie chroniące eksponaty muzealne. Instytucje kulturalne na co dzień stykają się z cennymi dziełami sztuki. Cieszą one oko, są chętnie podziwiane, ale z obawą myślimy [...]
Blog Miniatura

Jakie są rodzaje ubezpieczeń?

Według Polskiej Izby Ubezpieczeń ubezpieczenia w Polsce dzielą się na dwie podstawowe grupy: na życie oraz majątkowe, przy czym do tej drugiej grupy zalicza się również niektóre ubezpieczenia osobowe. Warto wiedzieć, że ten sam ubezpieczyciel nie może jednocześnie oferować swoim klientom polis na życie i polis majątkowych. Ubezpieczenia na życie [...]
Blog Miniatura

Komu dedykowane są nasze usługi?

Aspergo jest brokerem ubezpieczeniowym, który, działając z biur zlokalizowanych w Krakowie, Tarnowie, Chorzowie, Nowym Sączu, obsługuje klientów z całego kraju. Kierujemy się korzystnymi dla klienta wartościami. Zapoznaj się z nimi, a jeśli Ci odpowiadają, to znaczy, że nasze usługi są dedykowane właśnie Tobie. Nasz klient to osoba, która z pewnością [...]
Blog Miniatura

A czy Ty jesteś "prawdziwym" brokerem?

Nie jest tak, że kiedykolwiek mianem brokera ubezpieczeniowego mógł się legitymować każdy. Nie zmieniła tego również reforma Pana Ministra Gowina. Nadal, aby być brokerem, należy spełnić kilka wymogów.   Zawód brokera ubezpieczeniowego jest szczegółowo określony w Ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Pośrednictwo ubezpieczeniowe jakim zajmuje się broker ubezpieczeniowy polega na wykonywaniu [...]
Blog Miniatura

Kto powinien skorzystać z gwarancji kontraktowych?

Gwarancje kontraktowe to pisemne zobowiązanie się zakładu ubezpieczeń do wypłaty beneficjentowi kwoty, której wysokość nie przekracza wartości sumy gwarancyjnej. Taka sytuacja ma miejsce wówczas, gdy wnioskodawca (zobowiązana strona) nie wywiązał się ze zobowiązania, które objęte było gwarancją oraz wynikało z określonych przepisów prawa (zawarta umowa). Dokumenty tego rodzaju są adresowane [...]
Blog Miniatura

Co to jest udział własny?

Udziałem własnym nazywa się taką część wartości powstałej szkody, która pokrywana jest z kieszeni klienta, a nie z kieszeni ubezpieczyciela. W praktyce wygląda to tak, że ubezpieczyciel nie pokrywa całościowych kosztów naprawienia konkretnej szkody, a jedynie część tych kosztów, pomniejszoną właśnie o udział własny. Działa w tym przypadku zasada odwrotnej [...]
Blog Miniatura

Co to jest niedoubezpieczenie?

Niedoubezpieczenie jest terminem stosowanym w sytuacji, w której wysokość sumy ubezpieczenia jest niższa od faktycznej wartości ubezpieczonego przedmiotu określonej zgodnie z warunkami ubezpieczenia. Z niewiadomych przyczyn niedoubezpieczenie jest dość często spotykanym precedensem. Klienci bardzo często zapominają, że wysokość ewentualnego odszkodowania wypłacanego w razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego jest proporcjonalna do stosunku [...]
Blog Miniatura

Co to jest nadubezpieczenie?

Nadubezpieczenie jest sytuacją polegającą na tym, że wysokość ubezpieczenia danego przedmiotu jest wyższa, niż jego rzeczywista wartość. Nadubezpieczenie nie ma żadnych poważnych negatywnych konsekwencji, zarówno dla klienta, jak i dla ubezpieczyciela, należy jednakże pamiętać, że ewentualna suma wypłaconego ubezpieczenia w przypadku nadubezpieczonego przedmiotu nie będzie wyższa od realnej wartości zaistniałej [...]
Blog Miniatura

Co to jest cesja z umowy ubezpieczenia?

W bardzo dużym uproszczeniu cesja z umowy ubezpieczenia jest to przeniesienie praw wynikających z umowy ubezpieczeniowej na inny podmiot, najczęściej bank, ewentualnie na zakład ubezpieczeń. W praktyce wygląda to tak, że cesjonariusz, czyli podmiot, na rzecz którego dokonywana jest cesja, staje się rzeczywistym dysponentem praw do przedmiotu cesji. Innymi słowy [...]
Blog Miniatura

Kiedy potrzebuję gwarancji zwrotu zaliczki?

Gwarancja zwrotu zaliczki jest dokumentem wymaganym przez inwestora finansującego wykonanie danego kontraktu i wypłacającego zaliczkę wykonawcy. Jest ona potrzebna wówczas, gdy wykonawca nie wywiązał się z umowy (nie wykonał jej), a także odmówił zwrotu zaliczki, która została wpłacona przez inwestora w ramach umowy. Kwota określana mianem zaliczki przeważnie jest wykorzystywana [...]
Blog Miniatura

Kiedy potrzebuję gwarancji zapłaty kaucji?

Gwarancja zapłaty kaucji jest kierowana do wszystkich tych podmiotów, które mają obowiązek zabezpieczenia swych płatności w postaci gwarancji, co skutkuje dla nich zwolnieniem z wpłacania zaliczki lub kaucji. Gwarancja ta przydaje się zwłaszcza w przypadkach płatności z tytułu umowy o najem. I tak na przykład, jeżeli najemca zaniecha płacenia czynszu, [...]
Blog Miniatura

Kim jest broker ubezpieczeniowy?

Zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym, broker ubezpieczeniowy jest pośrednikiem w czynnościach związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia. Zgodnie z przepisami broker ubezpieczeniowy musi posiadać zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej oraz być wpisanym do rejestru brokerów ubezpieczeniowych. Tyle teorii. W praktyce broker, na mocy pełnomocnictwa, reprezentuje klienta przed towarzystwami [...]
Blog Miniatura

Na jaki czas może być udzielona gwarancja ubezpieczeniowa?

Gwarancja ubezpieczeniowa jest zobowiązaniem towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym bierze ono na siebie obowiązek wypłaty świadczenia finansowego na rzecz beneficjenta, w sytuacji gdy kontrahent nie reguluje swoich zobowiązań zapisanych w gwarancji. Gwarancje ubezpieczeniowe są coraz bardziej popularnym rozwiązaniem stosowanym pomiędzy podmiotami gospodarczymi jako jedna z form zabezpieczenia zobowiązań wynikających z zawieranych [...]
thumb-1451

Co to jest świadczenie ubezpieczeniowe?

Zawierając umowę z ubezpieczycielem zabezpieczamy finansowo siebie lub najbliższych na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń. Ze względu na rodzaj ubezpieczenia różne będą świadczenia, których obowiązek realizacji ma towarzystwo ubezpieczeniowe. W przypadku ubezpieczenia majątku, czy to ruchomości czy nieruchomości świadczeniem ubezpieczeniowym będzie odszkodowanie za szkodę, która powstała w wyniku wypadku przewidzianego w zawartej [...]
Blog Miniatura

Jaki charakter prawny ma gwarancja ubezpieczeniowa?

W świetle polskiego prawa gwarancja ubezpieczeniowa jest tzw. umową nienazwaną. Oznacza to, że posiada ona oparcie głównie o zasadę swobody zawierania umów, zapisaną w Kodeksie cywilnym, w art. 353. Należy pamiętać, że brak stosownego zapisu w Kodeksie cywilnym odnośnie kształtu gwarancji ubezpieczeniowej nie oznacza, że nie istnieją żadne reguły, które [...]
Blog Miniatura

Co to jest karencja?

Karencją nazywa się okres, w którym już obowiązuje umowa ubezpieczeniowa, ale ochrona ubezpieczeniowa gwarantowana przez umowę jeszcze się nie rozpoczęła lub występuje w ograniczonym zakresie. Innymi słowy karencja to przesunięcie terminu, w którym ubezpieczyciel jest odpowiedzialny za ubezpieczonego, o czas określony w umowie ubezpieczeniowej, licząc od dnia obowiązywania umowy. Wystąpienie [...]
Blog Miniatura

Kto to jest uposażony?

Uposażonym nazywa się osobę wskazaną przez ubezpieczonego do otrzymania świadczenia wynikającego z umowy ubezpieczeniowej w razie śmierci ubezpieczonego. Świadczenie wypłacane jest przez ubezpieczyciela. Uposażonym może być jedna osoba wskazana przez ubezpieczonego, może ich być kilku, umowa może zostać zawarta na okaziciela, poza tym uposażonym może być również osoba prawna – [...]