Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający może żądać od wykonawców wpłacenia wadium w wysokości nie większej niż 3% wartości zamówienia.

Ten sam artykuł ustawy wymienia gwarancje ubezpieczeniowe jako jedną z dopuszczalnych form wniesienia wadium. Gwarancje wadialne stanowią zatem alternatywę dla zabezpieczenia w postaci gotówki złożonej w depozyt u zamawiającego. Gwarancja zapłaty wadium wydawana jest przez zakłady ubezpieczeń, które dokonują wstępnej oceny kondycji finansowej i przygotowania oferenta zamierzającego przystąpić do konkretnego przetargu. Dokument gwarancji zapłaty wadium stanowi substytut gotówki, dzięki któremu przedsiębiorca może jednocześnie startować do kilku przetargów bez czasowego „zamrażania” swoich środków finansowych u każdego zamawiającego. Gwarancje wadialne to sposób na usprawnienie procedur związanych ze sferą zamówień publicznych oraz pośrednio na poprawnie płynności finansowej przedsiębiorców startujących do wielu przetargów w trakcie roku.

Jakie są dopuszczalne metody wnoszenia wadium?

– wadium w pieniądzu (przelew lub wpłata w kasie),

– wadium w poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-o­kredytowej,

-wadium w gwarancjach bankowych,

-wadium w gwarancjach ubezpieczeniowych.

Wadium przetargowe zawsze zostaje zwrócone przedsiębiorcy wnoszącemu gwarancję wadialną, jednakże od tej zasady istnieją pewne ustępstwa. Ważne, aby stając do przetargu pamiętać o konieczności posiadania wymaganych przez siwz dokumentów, ponieważ ich brak może spowodować utratę wadium. Gwarancja wadialna nie zostanie zwrócona wyłącznie w przypadku ewidentnego zaniechania złożenia żądanych dokumentów ze strony wykonawcy. W innych okolicznościach gwarancja zapłaty wadium nie niesie ze sobą niekorzystnych konsekwencji.

Aspergo pomaga swoim klientom startującym w przetargach skompletować wszystkie niezbędne dokumenty i wynegocjować najlepsze stawki za gwarancje przetargowe. Dzięki naszemu wsparciu uzyskanie kolejnych gwarancji zapłaty wadium będzie tylko formalnością. Szanujemy czas naszego klienta i działamy w taki sposób, aby ograniczyć jego zaangażowanie do minimum – dzięki temu zadowolony klient może być pewny, że zleconą nam usługę wykonamy kompleksowo i dobrze. Wzajemne zaufanie jest dla nas priorytetowe, dlatego naszych klientów traktujemy jak partnerów biznesowych. Dzięki takiemu podejściu nasza współpraca przebiega sprawniej i w odpowiedniej atmosferze.

Skontaktuj się z nami w sprawie wadium.