Blog Miniatura

Szkody w środowisku a warunki ubezpieczenia OC ogólnej

Jakiś czas temu zmieniły się przepisy faktycznie dotyczące dużej części polskich przedsiębiorców. Ustawą o zapobieganiu szkodom w środowisku oraz ich naprawie z dnia 13 kwietnia 2007 (Dz.U. 2007 nr 75  poz. 493) wprowadzono odpowiedzialność za szkody w środowisku w zakres znacznie wykraczającym, niż udzielana ochrona wynikająca z zastosowania odpowiedniego rozszerzenia klauzulą w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstwa.

 

Przede wszystkim ochrona udzielana jest w ograniczonej ilości przypadków, gdyż pokrywane są wyłącznie szkody nagłe. Zatem nie ma ochrony w przypadku szkód będących skutkiem długotrwałej emisji, a należy się zgodzić, iż w przypadku szkód w środowisku, z uwagi na ich charakter, możemy mówić przede wszystkim o procesach długotrwałych i stopniowych.

 

Kolejnym ograniczeniem jest czas rozpoczęcia emisji, która musi rozpocząć się w okresie ubezpieczenia, dodatkowo emisji musi ujawnić się w okresie do 72 godzin od jej rozpoczęcia. Niektóre firmy wprowadzają również ograniczenie czasowe do 72 godzin dla ujawnienia się już samej szkody. W związku z tym, typowe ubezpieczenie pokryje jedynie marginalną część możliwych szkód i z uwagi na skrócony okres ich powstawania, potencjalne koszty będą również ograniczone. Zasadnicze ryzyko, które może spowodować rozległe szkody i bardzo wysokie koszty nadal będzie poza udzielaną ochroną.

 

Z uwagi na fakt, że omawiane tutaj rozszerzenie jest częścią polisy odpowiedzialności cywilnej ogólnej, Ubezpieczyciel pokrywa wyłącznie szkody na osobie i mieniu powstałe w związku z emisją poniesione przez osoby trzecie. Ewentualnie może pokryć również koszty usunięcia lub oczyszczenia oraz utylizacji, ale tylko poniesione przez osoby trzecie.

 

Pierwsze ograniczenie to rodzaj pokrytej odpowiedzialności. W przypadku rozszerzenie OC ogólnej w oparciu o klauzulę jest to odpowiedzialność cywilna i ewentualne odszkodowanie będzie wypłacone wyłącznie w przypadku spełnienia wszystkich przesłanek i tylko w przypadku, kiedy powstała szkoda mieści się w zakresie ochrony udzielanej przez Ubezpieczyciela.

 

Największy ciężar gatunkowy przypisać należy odpowiedzialności wynikającej z ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku oraz ich naprawie, gdzie odpowiedzialność ta ma charakter odpowiedzialności administracyjno-prawnej i swoim zakresem obejmuje również elementy środowiska, które znajdują się we władaniu podmiotu korzystającego. W uproszeniu, podmiot korzystający ze środowiska jest odpowiedzialny nie tylko za szkody wyrządzone podmiotom trzecim, ale również, a może nawet przede wszystkim, za szkody wyrządzone elementom środowiska, a ustawa ta definiuje szczegółowy zakres działań do których podjęcia jest zobligowany podmiot odpowiedzialny. A należy pamiętać, że działania te obejmują przede wszystkim czynności naprawcze wykonywane przez podmiot odpowiedzialny, a standardowo koszty własne  nie są pokrywane polisą OC ogólnej.

 

Z powyższej analizy wynika jasno, że standardowe pokrycie ubezpieczeniowe jest ułomne, a zakres odpowiedzialność wprowadzony ustawą o zapobieganiu szkodom w środowisku jest bardzo szeroki,  a jej ciężar finansowy może być niezwykle ciężki do udźwignięcia dla zdecydowanej części przedsiębiorców. Koszty działań naprawczych, z uwagi na ich skale i zakres, mogą sięgać ogromnych kwot i wskazanie podmiotu, który ma te koszty ponieść, dzięki nowej ustawie, stało się dużo łatwiejsze

Powrót