Blog Miniatura

Należyte wykonanie (przedmiotu) umowy

Wielu, którzy mają do czynienia z treściami gwarancji ubezpieczeniowych czy bankowych uczestniczyło w negocjacjach ich brzmienia. Dzisiejszy wpis o jednym z takich zagadnień, które stać się może kością niezgody pomiędzy Beneficjentem oczekującym dla siebie bezpiecznego brzmienia, a Gwarantem - najczęściej firmą ubezpieczeniową.

 

Sprawa tyczy się tego (za) co chce gwarantować Gwarant przy wydaniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy . Naturalne, że chciałby maksymalnie ograniczyć swoją ekspozycję i może to zrobić wyłączenie przez przemycenie do treści gwarancji zapisów, które złagodzą bezwarunkowy charakter wydanej gwarancji. Jedną z metod jest takie sformułowanie opisu tego, za co się płaci, aby płacić jak najmniej :-) 

 

[caption id="attachment_1120" align="aligncenter" width="424" class=" "]Należyte wykonanie przedmiotu umowy Umowa czy przedmiot umowy?[/caption]

 

Poniżej brzmienie zapisów ze standardowych wzorów gwarancji kilku firm ubezpieczeniowych:

  1. Gwarancja niniejsza zabezpiecza Wasze roszczenia w stosunku do Zobowiązanego powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zobowiązanego prac objętych Umową.
  2. Gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłatę za zobowiązania Zobowiązanego wynikające z powyższej umowy  w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zobowiązanego przedmiotu umowy.
  3. Gwarant wypłaci, kwotę stanowiącą równowartość  roszczenia Beneficjenta wobec Zleceniodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zleceniodawcę prac objętych Umową
  4. Niniejsza gwarancja zabezpiecza roszczenie Beneficjenta w stosunku do Zobowiązanego z tytułu wymagalnych kar umownych wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zobowiązanego Kontraktu
  5. Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłaty na rzecz Beneficjenta kwoty z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

 

Niby wszystkie brzmią podobnie, ale po dokładniejszej analizie można wskazać dwa ostatnie brzmienia jako te "lepsze" dla Beneficjenta. Wolą oni mieć szerszy wachlarz potencjalnych roszczeń, który nie ograniczy się tylko do żądań z tytułu niewykonania przedmiotu kontraktu (prac). Wskazać tutaj można takie roszczenia jak choćby roszczenia odszkodowawcze czy roszczenia w związku z nieopłaceniem podwykonawców.

 

Na tym przykładzie widać dobitnie, że treść gwarancji to miejsce próby sił oby stron. Z jednej strony Beneficjent naciska, aby gwarancja dawała mu szybki i pewny dostęp do pieniędzy, a z drugiej Gwarant i rzadziej Wykonawca chciałby, aby gwarancja zabezpieczała "clue" kontraktu i tylko wtedy mogła być użyta.

Powrót