Blog Miniatura

Klauzula 18.4 FIDIC a ubezpieczenia

Klauzula 18.4 FIDIC – NNW czy OC Pracodawcy?

 

Czerwona Książka FIDIC to najczęściej stosowane przy inwestycjach strukturalnych oraz innych znaczących kontraktach budowlanych regulacje stanowiące szkielet umowy pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą tzw. warunki ogólne. W zależności od indywidualnego zamierzenia inwestycyjnego wprowadza się tak zwane warunki szczególne zawierające klauzule dostosowane każdorazowo do danego kontraktu.

OC pracodawcy

Warunki szczególne FIDIC najczęściej opracowuje oraz dba o ich przestrzeganie na zlecenie Zamawiającego Inżynier Kontraktu. Jednym z elementów czerwonej książki, którego modyfikacji może dopuścić się Inżynier Kontraktu w warunkach szczególnych jest właśnie kl. 18.4:

 

Klauzula 18.4 – Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy

„Wykonawca zawrze i utrzyma w mocy ubezpieczenie od odpowiedzialności za roszczenia, szkody, straty i wydatki, włącznie z kosztami i opłatami sądowymi powstałe wskutek zranienia, choroby, inwalidztwa lub śmierci jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez Wykonawcę lub jakiejkolwiek innej osoby z Personelu Wykonawcy (...)”

 

Warunki Kontraktowe dla Budowy dla Robót Inżynieryjno-Budowlanych Projektowanych Przez Zamawiającego, SIDIR, Edycja: 4 wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie 1 wydania 1999).

 

Zgodnie z powyższą treścią klauzuli 18.4 Wykonawca ma ubezpieczyć swój personel. Problem w tym, że warunki FIDIC oparte na praktyce i prawie brytyjskim zostały wprost przetłumaczone na swoje europejskie odpowiedniki dla poszczególnych krajów Europy kontynentalnej gdzie praktycznie nieosiągalne jest ubezpieczenie, które wprost spełniałoby wymogi tej klauzuli.

 

Rynek jednak w tym zakresie „uregulował” się sam proponując w zależności od oczekiwań wspomnianego Inżyniera Kontraktu:

  1.  Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - odpowiedzialność ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków polegajcie na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujcie trwały uszczerbek lub śmierć ubezpieczanej osoby.
  2. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Pracodawcy (jako rozszerzenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej) - pokrywa szkody w osobie i mieniu wynikające z wypadków przy pracy wyrządzone pracownikowi.

 

Czy za rozwiązaniem drugim nie przemawia sama treść kl. 18.4 mówiąca o ubezpieczeniu Wykonawcy od odpowiedzialności za roszczenia, co jest przecież domeną ubezpieczeń OC?

Co jednak w przypadku, gdy Inżynier Kontraktu uzna, iż w jego ocenie spełnieniem warunków kl. 18.4 FIDIC jest polisa NNW z wysoką sumą ubezpieczenia na każde zdarzenie bez limitu zdarzeń?

Należy w tym miejscu zaznaczyć również, iż standardem FIDIC stał się wymóg posiadania polisy z suma ubezpieczenia na każde zdarzenie bez limitu zdarzeń. Taka konstrukcja dla zakładu ubezpieczeń oznacza teoretycznie nieograniczoną odpowiedzialność.

Obecnie na rynku jest przynajmniej kilka towarzystw oferujących ubezpieczenie OC z rozszerzeniem o OC Pracodawcy dedykowane wyłącznie do kontraktów opartych na warunkach FIDIC z sumą ubezpieczenia na każde zdarzenie bez limitu zdarzeń.

 

Za rozwiązaniem pierwszym najczęściej opowiadają się Inżynierowie Kontraktu (Zamawiający). Pewnie z uwagi na prostszą konstrukcję tego ubezpieczenia jednak w praktyce zapewniającą istotnie gorszą ochronę (przede wszystkim ze względu na powszechnie stosowane bardzo niskie sumy ubezpieczenia w polisach NNW, które dodatkowo są limitowane procentowo w zależności od procentu uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego) w porównaniu z poprawną polisą OC rozszerzoną o OC Pracodawcy.

 

OC Pracodawcy czy NNW? Kto ma, więc rację – Inżynier Kontraktu, Wykonawca, Ubezpieczyciel, Broker??? Myślę, że najtrafniejszej odpowiedzi udzielił Zamawiający w odpowiedzi na pytanie jednego z potencjalnych wykonawców LINK

Powrót