thumb-1542

Jak zostać brokerem ubezpieczeniowym?

Jakie warunki formalne powinna spełnić osoba fizyczna aby mieć prawo do mówienia o sobie, że jest brokerem ubezpieczeniowym? Nie jest ich wiele i nie są trudne do wykonania. Dostęp do zawodu nie jest ograniczony restrykcyjnymi wymaganiami formalnymi jak też wysokimi nakładami finansowymi.  
  1. Każda osoba fizyczna będąca brokerem ubezpieczeniowym czy wykonująca czynności brokerskie musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych tj. zdolność do przyjmowania i składania oświadczeń woli, które są skuteczne prawnie. Oznacza to pełną samodzielność w tym zakresie. Taką zdolność osoba fizyczna uzyskuje z dniem osiągnięcia pełnoletności, czyli broker ubezpieczeniowy nie może mieć mniej niż 18 lat.
  2. Kolejnym warunkiem jest posiadanie średniego wykształcenia. Zawód brokera nie wymaga żadnego kierunkowego, specjalistycznego wykształcenia. Oceny w szkole nie mają żadnego znaczenia.
  3. Nie można być karanym. Wymóg też nie jest restrykcyjny. Sam kandydat nie może mieć niczego nagannego w życiorysie jak też osoba wykonująca zawód brokera musi mieć na uwadze tą sprawę. Jazda pod wpływem alkoholu, oszustwo podatkowe, nie mówiąc o cięższych czynach, odbierają uprawnienia do wykonywania zawodu. Każdy musi uda się do sądu po stosowne zaświadczenie.
  4. Każda osoba fizyczna musi dawać rękojmię należytego wykonywania działalności brokerskiej. Ustawa nie precyzuje co to oznacza. To już oceny warunek ze strony nadzorcy. Nie było żadnych informacji aby nadzór wykorzystywał ten zapis w celu ograniczenia dostępu do zawodu.
  5. Najtrudniejszym warunkiem do spełnienia było zawsze zdanie egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Chociaż nowelizacja ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym dopuściła uzyskanie zwolnienia z egzaminu. Poziom trudności egzaminu bywa różny i czasami pierwsza próba była nieudana. Ale druga z reguły kończyła się sukcesem.
  6. Kandydat na brokera ubezpieczeniowego musi posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń zdobyte w okresie 8 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej. Taka osoba może wykazać się pracą w zakładzie ubezpieczeń, u innego brokera ubezpieczeniowego lub wykonywania czynności agencyjnych.
  7. Broker ubezpieczeniowy musi zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych 1 250 618 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, oraz 1 875 927 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń. Koszt takiego ubezpieczenia zaczyna się od kilku tysięcy złotych. Tutaj wpływ na dostępność do zawodu może mieć zakład ubezpieczeń. Można określić wysoką składkę, która może być barierą dla osoby poczatkującej w zawodzie jak też mieć wpływ na dochodowość działalności. Jak do tej pory zakłady ubezpieczeń nie dały tego odczuć.
  8. Broker ubezpieczeniowy musi założyć działalność gospodarczą bo tylko w takiej firmie może wykonywać zawód.
  9. Broker ubezpieczeniowy nie może pracować na rzecz zakładu ubezpieczeń, być agentem ubezpieczeniowym, zasiadać we władzach zakładu ubezpieczeń jak też posiadać akcji zakładu ubezpieczeń z wyjątkiem zakładu ubezpieczeń, którego akcje są w obrocie publicznym.
  10. Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o wydanie zezwolenia na działalność brokerską wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty za wydanie takiego zezwolenia. To kwota trochę ponad 1.000 zł.
Powrót