Blog Miniatura

Gwarancja ubezpieczeniowa a szkody w środowisku

Zgodnie z brzemieniem art. 187 ustawy Prawo ochrony środowiska, który dopuszcza, w przypadku szczególnie ważnego interesu społecznego związanego z ochroną środowiska, a w szczególności z zagrożeniem pogorszeniem stanu środowiska w znacznych rozmiarach, w pozwoleniach wydawanych przez organ ochrony środowiska, ustanowione zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku.

 

Przedmiotowe zabezpieczenie może mieć formę:

  • depozytu,
  • gwarancji bankowej,
  • gwarancji ubezpieczeniowej,
  • polisy ubezpieczeniowej.

 

Zaś wymagane może być przy wydawaniu następujących rodzajów zezwoleń:

  • zezwolenie zintegrowane,
  • zezwolenie na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  • zezwolenie wodnoprawne na wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi,
  • zezwolenie na wytwarzanie odpadów.

 

Depozyt jest oczywiście najłatwiejszą formą zabezpieczenia, ale przy okazji najmniej atrakcyjną dla przedsiębiorcy. Określona kwota środków pieniężnych zostaje zamrożona na kilka lat. Środki te najpierw trzeba wnieść w pełnej kwocie (koszt pozyskania pieniądza) a następnie utrzymywać zabezpieczenie. Pogarsza to w sposób oczywisty płynność finansową.

 

Ciekawą alternatywą są zarówno polisy ubezpieczeniowe dostępne już na polskim rynku, jak również gwarancje ubezpieczeniowe. Gwarancje, których wydawaniem zainteresowany jest jedna z wiodących firm ubezpieczeniowych.

Gwarancja jest umową trójstronną, zawartą między Beneficjentem ( w tym wypadku organem ochrony środowiska), Zlecającym (zainteresowanym przedsiębiorcą) oraz Gwarantem (podmiotem wystawiającym gwarancję – zakładem ubezpieczeń).

Gwarant udziela gwarancji wykonania zobowiązania z tytułu usuwania i likwidacji skutków w środowisku oraz szkód w środowisku.

Za odpowiednią składkę, liczoną jako iloczyn rocznej stopy składki, kwoty gwarancji oraz okresu jej obowiązywania, Gwarant wystawi dokument będący nijako substytutem żywej gotówki, którą miałby przedsiębiorca wnieść stosownemu organowi.

Koszt w skali roku to kilka % i co do zasady jest to tańsza forma zabezpieczenia, niż koszt pozyskania gotówki w banku.

Należy mieć jednak świadomość pewnych ograniczeń wynikających z zastosowania właśnie gwarancji jako formy zabezpieczenia. Kwota gwarancji może być wypłacona wyłączenie Beneficjentowi określonemu w treści gwarancji, zatem nie ma możliwości, aby gwarancja pokrywała również koszty własne, czy też roszczenia innych poszkodowanych osób trzecich.

Powrót