thumb-1544

Co to jest identyfikacja ryzyka?

Identyfikacja ryzyka jest najważniejszym elementem procesu zarządzania ryzykiem w każdej organizacji, podczas każdej operacji czy w każdym projekcie, w kontekście których istnieje możliwość odniesienia porażki. Warto zauważyć, że w omawianym kontekście termin „porażka” nie jest równoznaczny z całkowitą i nieodwracalną klęską, tylko dotyczy niezrealizowania wszystkich postawionych celów w zamierzonym zakresie. Żeby w miarę dokładnie określić czym jest identyfikacja ryzyka, najpierw należy przybliżyć, czym w ogóle jest ryzyko. Istnieje kilka definicji, które dość mocno różnią się od siebie, jednakże ich cechą wspólną jest prawdopodobieństwo. W tym ujęciu ryzyko jest pewną możliwością odchylenia wartości zrealizowanego celu w stosunku do celu oczekiwanego. Innymi słowy, ryzyko jest sytuacją, w której istnieje pewne prawdopodobieństwo uzyskania rezultatów różniących się od pierwotnie zakładanych. Jest to bardzo interesująca definicja, ponieważ dzięki niej można wysnuć równie ciekawe wnioski. Przede wszystkim ryzyko nie zawsze wiąże się z negatywnymi skutkami, jak się powszechnie sądzi. Odchylenie może wystąpić w obydwie strony, zarówno z korzyścią dla danej operacji czy podmiotu, jak i ze szkodą – w tym ujęciu zamiast terminu „ryzyko” używa się terminu „możliwość”. Poza tym można je oszacować w oparciu o rachunek prawdopodobieństwa. Oczywiście oszacowanie ryzyka ze stuprocentową pewnością nie jest możliwe, jednakże pomijając gwałtowne zdarzenia losowe lub inne czynniki, których nie sposób przewidzieć, ryzyko jest mimo wszystko mierzalne. W oparciu o powyższe definicje można stwierdzić, że identyfikacja ryzyka polega na rozpoznaniu, ustaleniu, stwierdzeniu przyczyn oraz potencjalnych miejsc występowania ryzyka. Jest ściśle związana z obliczeniem prawdopodobieństwa wystąpienia potencjalnych szans oraz zagrożeń. Może dotyczyć zarówno organizacji, jak i operacji czy projektów. W finansowym ujęciu identyfikacja ryzyka polega np. na badaniu wahań kursu walut, płynności finansowej organizacji (np. emisariusza akcji) czy powstania inflacji, a także wystąpieniu odchyleń cen czy stóp zwrotu. Warto również pamiętać, że istnieje możliwość ograniczenia negatywnych skutków wystąpienia ryzyka. Można to zrobić wykupując odpowiednią polisę ubezpieczeniową lub po skorzystaniu z instrumentów pochodnych (kontrakty terminowe, opcje, swapy i in.).
Powrót