Blog Miniatura

Nie będzie aneksu do gwarancji?

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu ma za zadanie zabezpieczyć interes Inwestora przed niewykonaniem bądź nieprawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy, tym samym okresem trwania musi być tożsama z okresem trwania umowy. Co się dzieje w przypadku sporządzenia aneksu do Umowy przedłużającego okres jej realizacji? W umowie kontraktu znajdujemy zapisy, iż w przypadku [...]
Blog Miniatura

Co to jest karencja?

Karencją nazywa się okres, w którym już obowiązuje umowa ubezpieczeniowa, ale ochrona ubezpieczeniowa gwarantowana przez umowę jeszcze się nie rozpoczęła lub występuje w ograniczonym zakresie. Innymi słowy karencja to przesunięcie terminu, w którym ubezpieczyciel jest odpowiedzialny za ubezpieczonego, o czas określony w umowie ubezpieczeniowej, licząc od dnia obowiązywania umowy. Wystąpienie [...]
Blog Miniatura

Kto to jest uposażony?

Uposażonym nazywa się osobę wskazaną przez ubezpieczonego do otrzymania świadczenia wynikającego z umowy ubezpieczeniowej w razie śmierci ubezpieczonego. Świadczenie wypłacane jest przez ubezpieczyciela. Uposażonym może być jedna osoba wskazana przez ubezpieczonego, może ich być kilku, umowa może zostać zawarta na okaziciela, poza tym uposażonym może być również osoba prawna – [...]
Blog Miniatura

Gwarancje? Komu to potrzebne?

Czasami spotykamy się z przedsiębiorcami, którzy zabezpieczają wadium lub należyte wykonanie umowy kaucją pieniężną.   Argumentacja jest różnorodna, a najczęściej przewijają się takie oto stwierdzenia: Gotówka jest prostsza – ot, trzeba tylko wykonać przelew. Proces uzyskania gwarancji jest długotrwały i często nie kończy się powodzeniem. Za gwarancję trzeba zapłacić, a [...]