Blog Miniatura

A czy Ty jesteś "prawdziwym" brokerem?

Nie jest tak, że kiedykolwiek mianem brokera ubezpieczeniowego mógł się legitymować każdy. Nie zmieniła tego również reforma Pana Ministra Gowina. Nadal, aby być brokerem, należy spełnić kilka wymogów.

 

Zawód brokera ubezpieczeniowego jest szczegółowo określony w Ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Pośrednictwo ubezpieczeniowe jakim zajmuje się broker ubezpieczeniowy polega na wykonywaniu przez pośrednika za wynagrodzeniem czynności faktycznych lub czynności prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia. Broker ubezpieczeniowy wykonuje czynności w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, zwane dalej „czynnościami brokerskimi”, polegające na zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie, jak również na organizowaniu i nadzorowaniu czynności brokerskich.

 

[caption id="attachment_1142" align="aligncenter" width="300"]Kraków Po której stronie stoi Twój Pośrednik?[/caption]

 

W powyższego opisu jasno przebija się cecha właściwa tylko brokerom ubezpieczeniowym - działają na zlecenie Klienta. Stoi to w kontrze do relacji w jakich działa agent ubezpieczeniowy, który reprezentuje firmę ubezpieczeniową. Jest jej naturalnym "przedłużeniem". Recenzując pracę każdego pośrednika warto pamiętać o tej fundamentalnej różnicy.

 

Brokerem ubezpieczeniowym jest osoba fizyczna albo prawna posiadająca, wydane przez organ nadzoru, zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych. Nadzór nad działalnością brokerów ubezpieczeniowych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Broker ubezpieczeniowy z tytułu wykonywania działalności brokerskiej podlega obowiązkowemu

ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej obejmującemu szkody wyrządzone osobie poszukującej ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia, w tym także szkody wyrządzone przez osoby fizyczne, przez które broker ubezpieczeniowy wykonuje czynności brokerskie.

 

Broker ubezpieczeniowy może wykonywać czynności brokerskie wyłącznie przez osoby fizyczne, które spełniają następujące wymogi:

  • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo,
  • daje rękojmię należytego wykonywania działalności brokerskiej,
  • posiada co najmniej średnie wykształcenie,
  • zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych odpowiednio do zakresu działalności albo uzyskała zwolnienie z egzaminu.

 

Broker ubezpieczeniowy musi zachować w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem czynności brokerskich. Obowiązek ten ciąży na brokerze ubezpieczeniowym również po rozwiązaniu stosunku umownego ze zleceniodawcą.

 

Organ nadzoru może przeprowadzić kontrolę działalności i stanu majątkowego podmiotów brokerów ubezpieczeniowych. Organ nadzoru może żądać od brokera ubezpieczeniowego wyjaśnień i informacji dotyczących działalności i gospodarki finansowej brokera ubezpieczeniowego oraz zarządzić przekazywanie wymaganych danych. Organ nadzoru może wydawać zalecenia mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i dostosowanie działalności brokera ubezpieczeniowego do przepisów prawa.

 

W przypadku niewykonywania prze brokera ubezpieczeniowego zaleceń, wykonywania przez brokera ubezpieczeniowego działalności z naruszeniem przepisów prawa, odmowy udzielenia wyjaśnień i informacji, organ nadzoru może nakładać, w drodze decyzji:

  • na członków zarządu lub prokurentów brokera ubezpieczeniowego, będącego osobą prawną – kary pieniężne do wysokości dziesięciokrotnego ostatnio ogłoszonego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw;
  • na brokera ubezpieczeniowego, będący osobą prawną – kary pieniężne do wysokości trzykrotnej prowizji uzyskanej za ostatnie 3 miesiące przed nałożeniem kary;
  • na brokera ubezpieczeniowego, będącego osobą fizyczną – kary pieniężne do wysokości dziesięciokrotnego ostatnio ogłoszonego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

 

Samo spełnienie wymogów formalnych nie czyni nas dobrym brokerem, ale warto zwracać uwagę w ocenie pośredników również na ten aspekt. Lepiej przecież współpracować z kimś nieprzypadkowym, który to przestrzega wymienionych zasad.

Powrót