thumb-1571

Co to jest assistance?

Assistance jest dobrowolnym ubezpieczeniem mającym na celu zapewnienie pomocy osobie wykupującej tego rodzaju polisę w różnych nieoczekiwanych sytuacjach. Assistance związany jest przede wszystkim z transportem samochodowym, turystyką, usługami medycznymi, bankowymi lub mieszkaniowym. Zakres świadczonych usług zależny jest od konkretnej oferty ubezpieczeniowej i może przyjąć różne formy. Nie ma jednej, konkretnej [...]
thumb-1568

Czym jest BLS?

BLS jest skrótem od bezpośredniej likwidacji szkód. Jest to rozwiązanie stosowane w ubezpieczeniach OC, najpopularniejsze w obowiązkowym ubezpieczeniu opłacanym przez posiadaczy pojazdów mechanicznych. BLS polega na uzyskaniu należnego świadczenia za powstałą szkodę od własnego ubezpieczyciela, a nie od ubezpieczyciela sprawcy szkody. Innymi słowy poszkodowany otrzymuje odszkodowanie od ubezpieczającego go towarzystwa, [...]
thumb-1565

Kim jest cedent?

Określenie definicji cedenta w znaczeniu, w jakim stosowany jest ten termin w branży ubezpieczeniowej, wymaga uprzedniego przypomnienia, czym w ogóle jest cesja. W dużym uproszczeniu cesja jest przeniesieniem części lub całości praw albo wierzytelności z majątku cedenta, czyli pierwotnego podmiotu, do majątku innego podmiotu, czyli cesjonariusza. Oznacza to, że po [...]
thumb-1561

Czy koszt ubezpieczenie samochodu wpływa na jego wartość?

Generalnie przyjmuje się, że ubezpieczenie samochodu w żaden sposób nie wpływa na jego wartość. Wyjątkiem od tej reguły jest ubezpieczenie w drodze – jego wysokość powiększa cenę nabycia samochodu. Nie dzieje się tak w przypadku ubezpieczeń AC oraz OC. Oznacza to, że ubezpieczając samochód jeszcze przed wprowadzeniem go do ewidencji [...]
thumb-1558

Jakie są główne korzyści korzystania z usług kancelarii brokerskiej?

Każda osoba, która prowadzi własną działalność gospodarczą i pragnie zawrzeć umowę ubezpieczenia, musi podjąć decyzję czy zawrzeć ją samodzielnie i bezpośrednio z zakładem ubezpieczeń, czy skorzystać z usług kancelarii brokerskiej i doświadczonego brokera. Na mocy pełnomocnictwa reprezentuje on interesy ubezpieczeniowe swojego klienta, dążąc do zawarcia jak najkorzystniejszej umowy z zakładem [...]
thumb-1555

Czym są środki trwałe?

Chcąc zdefiniować środek trwały należy skorzystać z zapisów znajdujących się w dwóch ustawach: od podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350) oraz o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591). W rozumieniu art. 3 pkt. 15 ustawy o rachunkowości środkami trwałymi są rzeczowe aktywa trwałe, których [...]