Blog Miniatura

Wiosna w przetargach?

Czuć, że zbliża się sezon budowlany. Przetargów na roboty budowlane tak jakby więcej po Nowym Roku. Większa intensywność Zamawiających pozwoliła zaobserwować pewną prawidłowość w wyborze drugiego, obok najniższej ceny, kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. Warto w tym miejscu przypomnieć, że nowalizacjia PZP, która weszła w życie z dniem 19 października 2014 ograniczyła [...]
Blog Miniatura

Jaki charakter prawny ma gwarancja ubezpieczeniowa?

W świetle polskiego prawa gwarancja ubezpieczeniowa jest tzw. umową nienazwaną. Oznacza to, że posiada ona oparcie głównie o zasadę swobody zawierania umów, zapisaną w Kodeksie cywilnym, w art. 353. Należy pamiętać, że brak stosownego zapisu w Kodeksie cywilnym odnośnie kształtu gwarancji ubezpieczeniowej nie oznacza, że nie istnieją żadne reguły, które [...]
Blog Miniatura

Nie będzie aneksu do gwarancji?

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu ma za zadanie zabezpieczyć interes Inwestora przed niewykonaniem bądź nieprawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy, tym samym okresem trwania musi być tożsama z okresem trwania umowy. Co się dzieje w przypadku sporządzenia aneksu do Umowy przedłużającego okres jej realizacji? W umowie kontraktu znajdujemy zapisy, iż w przypadku [...]