Blog Miniatura

Co to jest udział własny?

Udziałem własnym nazywa się taką część wartości powstałej szkody, która pokrywana jest z kieszeni klienta, a nie z kieszeni ubezpieczyciela. W praktyce wygląda to tak, że ubezpieczyciel nie pokrywa całościowych kosztów naprawienia konkretnej szkody, a jedynie część tych kosztów, pomniejszoną właśnie o udział własny. Działa w tym przypadku zasada odwrotnej [...]
Blog Miniatura

Co to jest niedoubezpieczenie?

Niedoubezpieczenie jest terminem stosowanym w sytuacji, w której wysokość sumy ubezpieczenia jest niższa od faktycznej wartości ubezpieczonego przedmiotu określonej zgodnie z warunkami ubezpieczenia. Z niewiadomych przyczyn niedoubezpieczenie jest dość często spotykanym precedensem. Klienci bardzo często zapominają, że wysokość ewentualnego odszkodowania wypłacanego w razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego jest proporcjonalna do stosunku [...]
Blog Miniatura

Co to jest nadubezpieczenie?

Nadubezpieczenie jest sytuacją polegającą na tym, że wysokość ubezpieczenia danego przedmiotu jest wyższa, niż jego rzeczywista wartość. Nadubezpieczenie nie ma żadnych poważnych negatywnych konsekwencji, zarówno dla klienta, jak i dla ubezpieczyciela, należy jednakże pamiętać, że ewentualna suma wypłaconego ubezpieczenia w przypadku nadubezpieczonego przedmiotu nie będzie wyższa od realnej wartości zaistniałej [...]
Blog Miniatura

Co to jest cesja z umowy ubezpieczenia?

W bardzo dużym uproszczeniu cesja z umowy ubezpieczenia jest to przeniesienie praw wynikających z umowy ubezpieczeniowej na inny podmiot, najczęściej bank, ewentualnie na zakład ubezpieczeń. W praktyce wygląda to tak, że cesjonariusz, czyli podmiot, na rzecz którego dokonywana jest cesja, staje się rzeczywistym dysponentem praw do przedmiotu cesji. Innymi słowy [...]
Blog Miniatura

Ale ja chcę tylko wadium! W czym problem?

Klienci posiadający zdolność finansową oraz limit do otrzymania gwarancji wadialnej muszą zrozumieć, iż nie jest to warunek wystarczający do wydania takiej gwarancji. Mimo kilkuletniej współpracy z Ubezpieczycielem za każdym razem może on odmówić „poręczenia” gdy będzie miał przesłanki do stwierdzenia, iż może dojść do niezrealizowania kontraktu zgodnie z umową i [...]
Blog Miniatura

Gwarancje? Komu to potrzebne?

Czasami spotykamy się z przedsiębiorcami, którzy zabezpieczają wadium lub należyte wykonanie umowy kaucją pieniężną.   Argumentacja jest różnorodna, a najczęściej przewijają się takie oto stwierdzenia: Gotówka jest prostsza – ot, trzeba tylko wykonać przelew. Proces uzyskania gwarancji jest długotrwały i często nie kończy się powodzeniem. Za gwarancję trzeba zapłacić, a [...]